Et løft for Nes østmark og Nes kommune                                                                     

Utvikling av østmarka for mer attraktive og trygge fjellopplevelser!

 

Buvasstølan sti- og løypelag (BSLL), som ble stiftet i september 2013, ønsker å være en pådriver i arbeidet med å sette østsiden av Hallingdalen på kartet i dobbel forstand, og gjøre fjellet mer attraktivt og tryggere hele året. Økt bruk av fjellet for hele familien står sentralt i arbeidet.

 

Foreningen har innledet nært samarbeid med andre foreninger i østmarka: Liemarka vel, Thoenmarka hyttevelforening, Nes Østmark sti- og løypeforening og Nes østmark fiskeforening. Det er også etablert samarbeid med Nes kommune, Nesbyen turist- og næringsservice (NTN) og DNT Drammen og omegn. Nordover inn i Gol kommune er det etablert kontakt med Søråsen løypelag/Søråsen sameie.

 

Hovedprosjektene er:

  1. Rydding og merking av lokale stier og løyper etter DNTs Merkehandbok
  2. Merking og navnsetting av gjennomgangssti fra Vassfaret til Golsfjellet – Vassfarstien
  3. Etablering, navnsetting og merking av gjennomgangsløype – Eventyrløypa
  4. Anskaffelse og utnyttelse av nyere løypemaskin
  5. Opparbeiding og drift av parkeringsplasser for besøkende til området
  6. Bedre mobildekning i området
  7. Støtte utvikling av NTNs karttjenester og tilbud
  8. Hindre uønskede scootertraseer

 

Samarbeidet har allerede gitt resultatet, og mye arbeid er planlagt utført ved dugnader i år og de nærmeste årene. Forutsigbarhet fra kommunens side må på plass for at foreningene skal kunne nå sine mål, Samarbeidet kan med fordel prioriteres høyere for å gi raske resultater.

 

Merking av lokale stier og løyper etter DNTs Merkehandbok

BSLL har fått innvilget midler til merking av stier og løyper i eget område fra Nes kommune, Buskerud fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen i 2014. BSLL har også fulgt opp kommunens ønske om å ta initiativ overfor naboforeningene for at de skal søke om disse prosjektmidlene for 2015, slik at hele østsiden får en enhetlig merking og at gjennomgående stier/løyper (kan oppgraderes og tilbys til brukere ut over det lokale publikum. Responsen fra naboforeningene er positiv, og BSLL følger opp.

 

–Det er viktig at kommunen også følger opp dette, og stiller seg positive til de søknadene om midler til merking som kommer fra naboforeningene januar/februar 2015.

 

Merking og navnsetting av gjennomgangssti fra Vassfaret til Golsfjellet etter initiativ fra, og i regi av DNT  – Vassfarstien

BSLL har foreslått Vassfarstien som navn. Stien skal videreføre langrute som er etablert av Ringerike turistforening til Fønhuskoia. Gjennom Nes kommune vil BSLL og Nes østmark sti- og løypeforening stå ansvarlig for stien som et ledd i «Skauleis til fjells». BSLL har også tatt initiativ for å sikre en videreføring nordover i Gol og Hemsedal. BSLL har hatt kontakt med og ønsker et samarbeide med Søråsen sameie og Hemsedal turlag (omfatter Gol og Hemsedal). Hemsedal turlag har, som BSLL, ytret ønske om å etablert rute med hytte(-r) på den manglende lenken Fønhuskoia-Kljåen slik at langløype fra Hønefoss/Drammen via Vassfaret til Skarvheimen og Jotunheimen kan realiseres.

BSLL har gått aktivt ut for å søke etter leie av hytte/koie for langtidsleie i eget område, og dialog er innledet med en potensiell utleier på Bekkjeset.

 

­­–Vi ber om Nes kommunes støtte til å kalle langløypene Vassfarstien og Eventyrløypa.

 

 

 

Etablering, navnsetting og merking av gjennomgangsløype  – skiløype fra Blåfjell (Flå grense) til Bekkjeset/Røggin i Gol  – Eventyrløypa

BSLL har foreslått Eventyrløypa som navn. BSLL samarbeider med naboforeningene om å reetablere langløype for ski, bl.a. klarlegge hvor løypa skal gå, og GPS-registrere (bl.a. for UT.no). BSLL har som mål å i løpet av høsten 2014 ha ryddet trase for løypekjøring sesongen 2014/2015. Her er der en betydelig jobb å gjøre ned mot Langevatn, og på flere andre områder.

 

–Driftsstilskudd fra NTN/Nes kommune I 2014 er svært viktig for å kunne forberede en god drift fra kommende skisesong.

 

Anskaffelse av nyere løypemaskin – for kjøring av Eventyrløypa gjennom Nes østmark

BSLL er i gang med å søke finansiering for en nyere løypemaskin, som i tillegg til å dekke egne løyper vil kunne betjene gjennomgangsløypa. Finansieringen søkes blant annet gjennom andelsbrev fra hytte-/stølseiere i BSLL, sponsorstøtte fra næringsliv i området, midler fra driften og tilskudd fra stiftelser. Skiløypa vil ha tilknytning til løyper både i Gol (Nystølsfjellet og Golfjellet) og sørover i Flå/Vassfaret.

 

–Et driftstilskudd fra Nes kommune hvert år med forutsigbarhet over en 4 års periode vil være avgjørende for en slik investering og for å etablere en sikker drift. Planen er at løypemaskinen skal være anskaffet til kommende sesong. Vi anser at behovet er på omkring 100.000 i årlig tilskudd i 4-års periode.

 

Bistand til opparbeiding og drift av utvalgte parkeringsplasser

Parkeringsmuligheter for brukere/dagsbesøkende til turområdet er nødvendig. Vassfarvegen i Nes og Nesbyen og Hedalen veglag vil også være våre samarbeidspartnere i dette arbeidet.

 

— Bistand fra kommunen til opparbeidelse og drift av parkeringsplasser, og informasjon om tilbudene er vesentlig for at samarbeidet skal lykkes.

 

Bedre mobildekning i området

Området har større partier med dårlig mobildekning. Dette utgjør et sikkerhetsproblem for turgåere, og BSLL minner om den kostbare leiteaksjonen som foregikk med helikopter og mye mannskap i påska 5 år siden. Området er uten strøm, og oppsetting av nytt antennepunkt i samarbeid med Valdres-kommuner bør vurderes som en rimeligere ordning.

 

BSLL  forventer at Nes kommune blir pådrivere for å få etablert ny antenne og god mobil-/nettdekning i området.

 

Kommunens karttjenester og turistinformasjon

Etter hvert som stier og løyper i området merkes og legges ut på UT.no, må også kommunens og NTNs tilbud til publikum oppgraderes.

–BSLL  forventer at kommunen ønsker å presentere tilbudet i Nes østmark som et attraktivt tilbud både til bygdefolk og turister og gjør informasjonen lett tilgjengelig.

 

Framtidig snøscootertrase, som er foreslått

BSLL er kjent med at det foreligger  planer for snøscooter-traseer i Nes kommune.

BSLL  har 24. februar 2014 bedt kommunen om å bli orientert om planene, få informasjon om hvor disse traseene er planlagt, og få bekreftet at foreningen vil bli en høringsinstans i saken.  Det er også bedt om å få vite hvilke andre høringsinstanser som involveres, eks. grunneiere.

— BSLL er imot aktiviteter i området som kan forstyrre den profil som nå forsøkes bygd opp, og forventer kommunens støtte i dette!

 

Styret for Buvasstølan sti- og løypelag

Buvatn, 14. mai 2014