Jakt og fiske

Under oppdatering

Denne siden er under oppdatering, vennligst se innom igjen litt senere.

Jakt

BSLL har ikke oversikt over de jakttilbud som finnes i området, men tar gjerne i mot tips som kan formidles på våre sider.

Fiske

Slik bestiller du fiskekort på sms

Fiskeregler for Nes Østmark (i pdf)

Fiskeregler for Nes Østmark

Fiske er tillatt fra 15. mai til 19. september

 1. Alle som ønsker å fiske i Nes Østmark, må løse fiskekort for Nes Østmark Sameie.
  Fiskekort gjelder bare for fiske med en stang fra land.
  Alt fiske er forbudt i bekken mellom Langevatn og Buvatn.
  Priser for fiskekort: Sesongkort kr 300,- for stang, og garn for hytteeiere iht. pkt 9.
  Ukekort kr 80,- (kun stang) og weekendkort kr 50,- (kun stang).
 2. Fiske fra båt, samt garn- og notfiske etter gjeldende regler, kan bare utøves av de med fiskerett
  (seter-/grunneierrett). For hver seter-/grunneierrett kan det benyttes inntil 5 garn med samlet
  lengde ikke over 150 m. I Buvatn, Langevatn, Grunntjern og Tjernsettjern kan rettighetshavere
  benytte ubegrenset antall garn, samt not.
  I Langevatn og Buvatn kan rettighetshavere som løser GRUNNEIERKORT, fiske med oter.
 3. Garnfiske er bare tillatt i følgende vann: Fjellsettjern, Buvatn, Tjernsettjern, Langevatn,
  Grunntjern, Vangstjern, Andsjøen, Høvren og Valdreslitjern.
 4. Alt fiske er forbudt fom 20. september tom 14. mai. De med fiskerett har likevel anledning til å
  fiske med garn i blandingsvann (vann med sik), men ikke i elver, bekker og os.
 5. Det tillates ispilke i vann med abbor. Buvatn, Langevatn, Tjernsettjern og Kroktjern.
 6. Minste tillatte maskestørrelse på garn, målt fra knute til knute i våt tilstand er:
  Langevatn, Valdreslitjern, Buvatn, Vangstjern, Grunntjern og Tjernsettjern 18 mm.
  Andsjøen og Høvren 30 mm. Fjellsettjern 40 mm.
 7. Det er forbudt å bruke sprengstoff, lyster, oter og kunstig lys i fiskehensikt. Brudd på disse
  regler er straffbare, og alle som blir pågrepet ved ulovlig fiske, blir anmeldt til politiet.
 8. Det er adgang til å leie bort sin fiskerett, på betingelse av at hele retten leies bort under ett, og
  a) Minste tidsrom for bortleie av en fiskerett er en sesong.
  b) Leie av garnfiske gir leieren rett til å bruke båt i den tid leieforholdet varer.
  c) For å være gyldig, må bortleie av fiskerett være skriftlig, og melding undertegnet av begge
  parter må være sendt Nes Østmark Fiskeforening v/kasserer.
  d) Fiskekort til leier av fiskerett utstedes bare av styret v/kasserer.
  e) Retten til leie av fiskekort er personlig. Den kan bare benyttes av leieren og kan ikke overdras
  eller lånes bort til andre i løpet av leietiden. Utleieren må sørge for at det løses «Fiskekort for
  leid fiskerett».
 9. Spesialtilbud til hytteeiere i Nes Østmark: Fiskekort gjeldende for sportsfiske i hele Nes
  Østmark og for garnfiske i Langevatn, Buvatn, Grunntjern, Vangstjern, Valdreslitjern og Høvren.
  Dette fiskekortet gir rett til å fiske med ubegrenset antall garn, maskevidde 18-28 mm, målt fra
  knute til knute i våt tilstand. For dette garnkortet gjelder samme fredningsbestemmelser som for
  rettighetshaver med kort.
 10. All bunden redskap skal være merket med eierens navn og adresse.

Alle typer fiskekort kan kjøpes hos: Roar Sandbekk, Buvatn/Nesbyen.

Fiskekort kan bestilles via SMS, se egne oppslag i Nes Østmark og BSLLs tavler.

Har du spørsmål om fiske i Nes Østmark, ring Leif A. Lie, 320 72 169 – 902 08 545.

Nes Østmark Fiskeforening