Skiltprosjektet står ferdig 4 okt 2014

Skiltprosjektet står ferdig!

 

 

 

 

Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013?

Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre som ferdes i Buvasstølsområdet og tilstøtende områder. Vår viktigste oppgave er å sikre utstrakt bruk av fjellet og legge til rette for trygge og sunne fjellopplevelser hele året, for lokal- samfunnet, hytteeierne, deres familier, venner og andre. Spesiell vekt skal legges på å få barn og unge til å bruke fjellet.

Foreningens mål har gjennom året gradvis blitt satt høyere og høyere. Arbeidet innenfor eget område har åpnet for mer helhetstenkning for hele Nes Østmark, og engasjementet har vært stort. Dette har allerede gitt mange konkrete resultater og en god start for å få til ET LØFT FOR NES ØSTMARK:

 

Dugnadsånd og engasjement

Engasjerte hytteeiere stiller i svært stor grad på dugnad, og over 2000 dugnads- timer er lagt ned til å rydde stier og løyper. 35 km stier er ryddet og merket,

og omfattende skiltarbeid er gjennomført. Hytteeierne og folk i området har blitt bedre kjent med hverandre. 3 sittegrupper er innkjøpt og utplassert på strategiske steder.

 

Aktiviteten i foreningens ulike komiteer har involvert en stor del av foreningens medlemmer, og motivert til en stor innsats for fellesskapet. Det er gruppe for løypekjøring, stiryddingsgrupper, merkegruppe, informasjon- og kommunikasjons gruppe og egen arrangementsgruppe.

 

Åpning av ferdig skiltprosjekt 4. oktober

Foreningen har vært initiativtager til et pilotprosjekt for skilting av stier og løyper. BSLL søkte i februar og fikk til sammen kr. 119.000,- av Nes kommune, Buskerud fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen til prosjektet. Prosjektet er ferdigstilt og ordfører i Nes komune, Tor Magnussen, står for åpningen den

4. oktober. Kommunen, Nesbyen turist- og Næringsservice (NTN) og Den Norske Turistforeningen (DNT) ønsker at dette skal videreføres til Buvasstølans nabo- foreninger. Samarbeid med naboforeningene er igangsatt. Det er i prosjektet kjøpt inn tavler til informasjon om stier, løyper, fiskevann og andre attraksjoner. Nes Østmark fiskeforening har vært en viktig samarbeidspartner i prosjektet. Stier og løyper er lagt ut på UT.no

 

Rekordstor oppslutning lokalt

100 av 110 hytter har tegnet medlemskap og betalt Årskontingent på kr. 1000,- for 2014. Hvorfor så utrolig oppslutning? – Enhver får snakke for seg, – men hytteeierne ser at der skjer noe i foreningen og at fjellet blir tryggere og mer attraktivt å ferdes i.

 

Åpen og aktiv kommunikasjon

Foreningen opprettet helt fra starten egen hjemmeside www.buvatn.no for å gi hytteeierne informasjon om alt fra strategi med mål og handlinger, styrets arbeid, dugnader og status i hovedarbeidet i foreningen. Facebooksiden brukes aktivt for å lette dialogen med brukerne. Det er satt ut webkameraer som viser værforholdene til enhver tid, men slik at ingen blir filmet mot sin vilje. Som et ledd i å bedre sikkerheten, søker foreningen å være en pådriver i arbeidet med å forbedre mobildekning i området.

 

Nyere løypemaskin

Det er på et år samlet inn og sikret kr. 500.000,- til nyere løypemaskin og garasje/serviceanlegg, og kjøp av maskin er planlagt i oktober/november. Maskinen skal gi en attraktiv Eventyrløype for hele østsiden i Nes kommune, økt kvalitet på egne løyper og gode arbeidsforhold for de som kjører løype- maskinen. Pengene er kommet inn gjennom salg av Andelsbrev til våre egne hytteeiere, hytteeiere i naboforeninger, støtte fra næringsliv og fra egen drift. Jakten på resterende midler fortsetter internt og eksternt.

 

Samarbeidspartnere – næringsliv

Foreningen har klart å knytte til seg en stor gruppe samarbeidspartnere som ønsker å være med å støtte arbeidet med Et løft for Nes Østmark. Samarbeidet er under utvikling, og skal bli fordelaktig for partene. Samarbeidspartnerne anbefales på foreningens nettside, og presenteres ellers gjennom foreningens ulike formidlingskanaler, som i denne trykksak.

 

Fellesskap og samarbeid

Forpliktende samarbeid er etablert med Nes Østmark sti & løypeforening, Liemarka Vel og Thoenmarka hyttevelforening for å få til et løft for Nes Østmark med gjennomgangssti, gjennomgangsløype, merking og skilting, rasteplass/ parkeringsplass og anskaffelse av nyere løypemaskin med mer.

 

Det er etablert et godt samarbeid med Nes kommune, Nes Østmark fiskeforening, Nesbyen turist- og Næringsservice, DNT Drammen og omegn. Det er innledet samarbeid med Søråsen løypelag (Gol)

 

Sti- og løypenettet – knytter fjellet sammen sommer og vinter

I tillegg til oppgradert lokalt sti- og løypenett er Vassfarstien fra Vassfaret til Gol grense definert og merket. Skilting er ferdig fra kommunegrensen mot Gol til Langevatn, og resten skiltes våren 2015.

 

Eventyrløypa Gjennomgangsløypa har gjenoppstått! Den blir kjørt med kombinasjon av bred og mindre løypemaskiner. Hele Eventyrløypa gjennom Nes kommune er ca. 24 km fra Blåfjell, på grensa til Flå, til Bekkjeset og

Røggin (i Gol). Skiløypa har forlengelse både videre i Gol (Søråsen/Nystølsfjellet)

og sørover i Flå/Vassfaret. Vel halve løypa fra Røggin og sørover er klargjort for preparering med bred løypemaskin for sesongen 2014/2015, og fram til Blåfjell klargjøres for sesongen 2015/2016.

Rasteplass og parkeringsplass er etablert ved Langevassbekken, rett før veg- krysset til Buvatn fra Nesbyen. Det er satt ut to sittegrupper og informasjons- tavler med kart og oversikt over stier, løyper og fiskeplasser. For mange blir dette første møte med Nes Østmark, Vassfarstien og Eventyrløypa. Den ene sittegruppa er gitt fra Nes Østmark sti- og løypelag.

 

Veien fremover

For 2015 legges hovedfokus på å oppgradere stier og løyper, fortsette det gode arbeidet med å utvikle samarbeidet med naboforeningene, samarbeidspartene/ næringsliv, Nes Østmark fiskeforening, NTN, Nes kommune, og DNT. Fullføring av løypemaskinprosjektet med garasje/serviceanlegg og arrangement som setter området på kartet står sentralt.

 

I oppgraderingen av Vassfarstien, ligger det å legge ut klopper og bygge to broer, for å gjøre stien mer attraktiv også over partier som har myr, og ved kryssing av et par bekker som kan bli store. I oppgradering av Eventyrløypa, ligger det å preparere for bred løypemaskin gjennom hele Nes Østmark, gjøre løypeunderlaget så flatt at maskin ikke tar skade, og slik at kjøring kan starte med relativt små snømengder.

 

Nes Østmark skal beholde sine spesielle kvaliteter, men det blir viktig i samarbeid med NTN og Nes kommune å få frem god informasjon til alle om lokale stier

og løyper, fiskevann, Vassfarstien, Eventyrløypa, og arrangement i området.

 

Hugarhaugrennet skal videreutvikles og brukes som inspirasjon for flere felles arrangement på fjellet andre deler av året. Spesielle arrangement skal gjennomføres for at folk flest og barn og unge spesielt, i større grad skal bruke fjellet. Med det løft som området allerede har fått, blir det viktig i 2015 og videre.

 

Takk til hver og en især for at du er med og støtter arbeidet med ditt medlem- skap, kjøp av andelsbrev, strålende innsats på dugnader og annen økonomisk støtte! Vi ser frem til fortsettelsen, fortsatt høyt engasjement, og til å få med enda flere! Buvasstølan sti- og løypelag mener å ha lagt grunnlaget for at et forpliktende samarbeid med kommunen og naboforeningene vil gi et løft for Nes Østmark de kommende 4 år.

 

Buvatn 4. oktober 2014

Buvasstølan sti- og løypelag

Styret v/ styreleder Osmund Ueland