Styremøter

 

VEILAGET for veien
Langevasskrysset – Buvatn – Snuplassen / Lundebygda – Buvatn
Referat
Dato: 25.02.2014 Tid: 1600-1800 Referent: Liv Marit Engene
Styremøte 22. februar 2014
Møtenr.: 1/2014
Sted: Meieribygget, Nesbyen
Til stede: Nub Arild Østenfor, Roar Sandbekk, Bjørn Ullestad, Finn-Arve Skjellerud,
 Liv Marit Engene
Forfall:
1. Oppfølgingssaker
Søknad til Nes kommune om økt bomavgift til kr 60,- innvilget. Mobilinnkreving blir
tilrettelagt for til våren og skilt for bom etc. flyttes til kryss med Stølsvegen. Ansvar: RS+FAS.
2. Forespørsel fra Buvasstølan sti- og løypelag (Bsl) – samordning
Veglaget ser svært positivt til etablering av laget og aktiviteten som det gir. Vedlikehold av
vegen medfører regelmessig oppfølging og mye arbeid, og må derfor prioriteres av vegstyret.
• Felles bruk av nettsiden som Bsl har etablert – Ansvar: LME
• Veglaget ønsker å holde seg uavhengig av Bsl. Dersom noen i styret for veglaget ønsker
å være aktive i Bsl er det frivillig. (LME vil gå inn i skiltkomiteen.)
• Felles dato for årsmøte er positivt. Vi ønsker likevel å holde på ”palmelørdag” som vi
har hatt god erfaring med.
• Ansvar tilbakemelding til Bsl: NAØ
3. Økonomi
Regnskap og forslag til budsjett ble gjennomgått, pr. dato er ca. 60’ innestående.
To nye hytter/andeler, krav sendes ut. Ansvar: RS
I budsjett foreslås 30’ til grusing, vi vurderer behov til våren.
Behov for merking av stikkrenner: Drensrør/armeringsjern/staur etc. kjøpes inn, ansvar: FAS.
Arbeidet utføres på dugnad, sammen med noe kantrydding/hogst som nå viser seg nødvendig.
Dugnaden tas lørdag 7. juni (pinsehelga), annonseres i årsmøteinnkallingen/nettsider.
Åsli brøyter for sesongen, ved behov, og gir god rapportering på utført arbeid.
Møteplasser ønskes brøytet, Leif Lie kan ta jobben. Ansvar: NAØ
4. Årsmøtet
Årsmelding fra NAØ: Godkjent.
Forslag fra styret til vedtektsendring: Årsmøtet holdes innen utgangen av april.
Innkalling skrives/sendes ut for godkjenning i styret. Ansvar: LME Utsendelse: Ansvar: RS
Holdes felles med Bsl på ”palmelørdag”/ på fjellstugu.