Vedtekter:

 

VEDTEKTER   FOR   VEILAGET

VEGEN   LANGEVASSKRYSSET – BUVATN – SNUPLASSEN. (LUNDEBYGDA – BUVATN)

 

 

 

§ 1 – FORMÅL

 

Foreningens formål er å ivareta de andelsberettigedes interesser ved fremtidig drift og vedlikehold av veiparsellene.

Med drift av veien menes blant annet grusing, grøfting, brøyting og annet nødvendig vedlikehold for å holde veien i forsvarlig stand.

 

§ 2 – MEDLEMSKAP

 

Medlemmer i foreningen er eiere og/eller bruksberettigede av eiendommer som sokner til veiparsellene og som tidligere har hatt andel i Vassfarvegen.

Nye medlemmer kan tas opp etter vedtak på årsmøtet. Nye andelseiere betaler kr …………pr. hytte. Andelsbeløpet indeksreguleres årlig pr. 15.01 med basis i konsumprisindeksen.

Medlem som trer ut av foreningen har ikke krav på tilbakebetaling av andel eller del av foreningens formue.

 

Ved salg/bortfeste av tomt eller ved oppføring av bruksenhet for utleie skal selger/bortfester/utleier varsle foreningens styre snarest.

I den grad det oppføres flere bruksenheter på en tomt skal hver bruksenhet betale andel og årsavgift.

Andelen for ny bruksenhet skal betales ved byggestart.

Medlemskapet følger med over til ny eier ved salg/overdragelse av hytte/eiendom.

 

§ 3 – ÅRSAVGIFT

 

Til anskaffelse av nødvendige midler til fremtidig vedlikehold og utbedringer fastsetter årsmøte årsavgift for medlemmer og ikke-medlemmer, samt veiavgift for transport av skogsvirke, evt. egen brøyteavgift.

Anvendelsen av midler skal fremgå av vedtatt budsjett.

 

Ved utgangen av kalenderåret plikter alle som har tatt ut og transportert skogsvirke på veien å sende styret en bekreftet oppgave over det kvantum som er transportert på veien angjeldende år.

Ved manglende oppgave og betaling kan styret nekte vedkommende å bruke veien.

 

Avgiftene kan inndrives ved inkasso.

 

Styret kan nekte bruk av veien for medlemmer eller bruksenheter som ikke har betalt inn årsavgift.

 

§ 4 – STYRET

 

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer som skal bestå av leder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer med personlige varamedlemmer.

Minst to av medlemmene skal være seter og/eller skogeier og minst to skal være hytteeier.

 

Funksjonstiden er normalt to år og ethvert medlem plikter å motta valg som medlem eller varamedlem til styret. Hvert medlem kan frasi seg verv med like lang tid som de har hatt tillitsverv.

Styremøte holdes så ofte lederen finner det nødvendig eller ett styremedlem krever det. Til gyldig vedtak kreves at tre styremedlemmer stemmer for. Det føres protokoll over styremøtene.

 

§ 5 – STYRETS PLIKTER OG MYNDIGHET

 

Styret skal lede foreningen i henhold til vedtekter og beslutninger tatt på årsmøtet og/eller medlemsmøter:

 

Styret skal:

 

1.   Lede driften av veien, herunder sette bort anbud, føre tilsyn med arbeid m.v. i samsvar med godkjent budsjett. Mindre arbeider og anskaffelser, samt nødvendig arbeid som må utføres for å avverge skade på veien,

kan bestemmes av styret og refereres i årsmelding/regnskap.

 

2.   Fremme forslag for årsmøtet til:

a)  vedlikehold, utbedringer og eventuelt nyanlegg

b)  fastsette bomavgift og veiavgift, eventuelt tømmer- og brøyteavgift

 

3.   Sørge for ordnet regnskap og revisjon.

 

4.   Føre møtebok for styremøter, årsmøter og medlemsmøter.

 

5.   Innkalle til årsmøter og medlemsmøter.

 

6.   Sørge for forsvarlig vedlikehold, herunder rydding av veikanter, høvling og grusing samt kontroll av stikkrenner/veigrøfter.

 

7.   Hindre uvettig bruk ved å regulere eller stoppe transport i kortere eller lengre tid under teleløsning eller flomperioder.

Avgjøre henvendelser fra personer, foreninger og lignende om bruk av veien.

 

8.   Sørge for at det blir utarbeidet ajourførte medlemsfortegnelser hvert år. Fastsette innkrevingsmåter for avgifter og påse at disse blir betalt til rett tid.

 

§ 6 – ÅRSMØTE

 

Årsmøte er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 14 dagers varsel.

Saker en ønsker å ta opp til behandling på årsmøte, må sendes styrets leder innen 31. januar vedkommende år.

Medlemmer som er forhindret fra å møte kan gi en annen skriftlig fullmakt til å møte. Ingen kan representere mer enn 2 medlemmer utenom seg selv.

Møteleder velges på årsmøtet.

 

Avstemninger foregår ved at hvert medlem har èn – 1 – stemme. Eiendom som eies av flere, personlig sameie m.v. har èn – 1 – stemme. Medlemmer som eier flere eiendommer har èn – 1

– stemme pr. andel/bruksenhet.

 

Alle saker avgjøres normalt ved simpelt flertall.

Ved stemmelikhet avgjør leders stemme – unntatt ved valg da loddtrekning foretas. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er representert.

 

Dersom lovlig innkalt årsmøte ikke er beslutningsdyktig, kan det skriftlig innkalles til nytt årsmøte som da er beslutningsdyktig med de fremmøtte medlemmer.

 

Referat fra årsmøte skal sendes til alle medlemmene innen rimelig tid etter årsmøte.

 

§ 7 – ÅRSMØTETS OPPGAVER

 

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

 

1.   Styrets årsmelding og revidert regnskap for det forløpne år.

 

2.   Styrets forslag til budsjett for drift, vedlikehold og eventuelle utbedringer og investeringer.

 

3.   Opptak av nye medlemmer

 

4.   Fastsetting av andels- og årsavgift

 

5.   Andre saker nevnt i innkallingen

 

6.   Valg av:

a)  Leder

b)  Nestleder evt. sekretær/regnskapsfører c)  Styremedlemmer

d)  Varamedlemmer

e)  Valgkomitè på tre medlemmer, hvor ett medlem er på valg hvert år og komitèen ledes av den som har vært i komiteen lengst.

f)   Valg av revisor. Det skal være 2 revisorer, hvor en er på valg hvert år.

 

Det skal føres protokoll for årsmøte, som undertegnes av møteleder og to representanter valgt i møtet.

 

§ 8 – MEDLEMSMØTER

 

Medlemsmøter og eventuelt ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når det finner det nødvendig eller hvis minst 20 % av medlemmene krever det. Innkallingen skal skje skriftlig med minst 8 dagers varsel og skal ha vedlagt saksliste.

For medlemsmøter gjelder for øvrig reglene for årsmøte så langt de passer.

Det føres protokoll for medlemsmøter som undertegnes av møteleder og to representanter valgt i møtet.

 

§ 9 – TVISTER

 

Tvister mellom medlemmer og/eller mellom medlemmer og foreningen om forhold som vedkommer veifellesskapet avgjøres ved voldgift.

Ved frivillig voldgift fungerer den kommunale skogbrukssjefen som voldgiftsmann. Ved mangel på oppnådd enighet oppnevner hver av partene en voldgiftsmann og Sorenskriveren en tredje som formann.

Dersom den ene partene ikke har oppnevnt sin voldgiftsmann innen fjorten dager, oppnevner Sorenskriveren også denne.

 

§ 10 – VEDTEKTSENDRINGER

 

Endringer av disse vedtektene skal være satt opp på sakslisten for årsmøtet. Til gyldig vedtak kreves 2/3 av de avgitte stemmer. Det skal stå i innkallingen hva forslaget til endring går ut på.

 

Vedtatt på konstituerende møte den 1. april 1995 på Thoen hotell.

 

Endret på årsmøte den 23. april 1999 (sak nr. 6), den 30. mars 2001 (sak nr. 8), den

15. februar 2002 (sak nr. 9), den 22. mars 2003 (sak nr. 7), den 12. april 2014 (sak 7)