Årskalenderen

Se i årskalenderen for planlagte aktiviteter.

ÅRSKALENDEREN

 

BSLL

Veglaget i Buvatn – Slettan – Valdreslibekken

Når og hvordan ble det vei fra krysset Buvassvegen til Valdreslibekken

(Dele mot Valdres)

For en del år siden fikk jeg, Annar Skjegstad, kopier av en rapport / notat som viser hvordan dette veistykket ble til. Dette var håndskrevet og de kopiene jeg fikk var på 6 sider. Det kan se ut til at det mangler en side, men det viktigste er med.

I notatet er det noen, for meg, ukjente navn og henvisninger. Kan noen hjelpe til med opplysninger så hadde det vært fint.

Her er noen eksempler:

«- – – til en myr rett nedenfor Buvann seter» – – – Buvann seter – er det noen som vet noe om hva som menes med Buvann seter og hvor den i så fall lå?

«- – – arbeide vegen fram til Slettan» – – – Slettan, Kan noen forklare Slettan?

«- – –  lett å komme inn på vegen, fra andre siden av Buvann» – – – vegen, fra ander siden av   Buvatn er muligens stien fra Trytehølet. Andre forslag mottas med takk.

«- – – grøftespregning ved Leggja» – – – Leggja, hva er / betyr det ordet?

Når vi først er inne på vei og veiforbindelse innover mot våre områder så etterlyses samtidig opplysninger om veien (Vassfarvegen) fra Nesbyen og opp til Engene. Så lang er det informasjon om at vegens opparbeidelse, på en måte, er tredelt.

# Først til Todalen. (Måtte så gå hele veien videre.)

# Så til Langevassenden. (Nå rodde de over Langevann og Buvatn. Gikk resten opp lia.

# Til slutt, bilveg helt fram til Engene.

De, eller dem, som kan noe om vegens historie er velkommen til å ta kontakt

Her er kopi av de første sidene i rapporten og en avskrift av hele innholdet.
Klikk på dokumentet nedenfor for å se hele artikkelen inklusive håndskrevet gammelt underlag.

 

Veglaget i Buvann – Slettan – Valdreslibekken.

Den første begynnelsen til dette veglaget ble bestemt på en befaring driftsstyret for kommuneskogene hadde på Buvann i 1954.

En bestemte seg for å bygge en stikkveg fra der Buvassvegen tar opp lia til setrene og bort til myr rett nedenfor Buvann seter, beliggende i Knut Engene’s skogstykke. Vegen hit ble ca. 250 m. og her ble kommunen tilbydd leggeplass av Knut Engene. Denne ordning så ut til å skulle klare seg for videre drift fra Komm. skog ved Buvatn.

I midlertid ble det ganske snart på tale å arbeide vegen fram til Slettan – i alt 550 m. Her var det pen leggeplass og lett å komme innpå vegen, fra andre siden av Buvatn.

Høsten 1955 ble så akkorden Buvassvegen – Slettan satt bort til Thv. Rauk m/ fl. for kr. 12 pr. m. Vegen skulle gjøres 3 m. bred + grøft. En antok at det var best å håndarbeide dette stykket, da det her var flatt, svært steinet og lite masse.

Et tidlig snøfall høsten 1955 stoppet vegarbeidet da de var kommet ca. 300 m. Resten av akkorden ble gjort ferdig neste vår.

Regnskapet for denne veg akkorden blei slik:

Plannering av 550 m. veg a’ kr. 12                                                  Kr. 6600.-

Legging av 3 stk. 9 tom stikkrenner samt 2 stk. 12 tom i Buvassbekken

og grøftesprengning ved «Leggja»                                                  Kr.   100.-

Kjøring av 20 stk. rør fra Nesbyen – Buvatn                                    Kr.    50.-

Feriepenger                                                                                      Kr.    545.60

½ Sprengstoff                                                                                    Kr.   179.15

12 stk. 9 tom. Rør og 8 stk. 12 tom rør                                           Kr.     188.-

Husver for vegarbeidet i 7 uker                                                        Kr.    245.-

———————

Kr.7907.75

———————

Nes kommune har betalt ut dette beløp.

#

Her fortsetter det håndskrevne notatet slik:

Sommeren 1956 foretok 2 – 3 av setereierne på Buvatn hogst i sine skogstykker bortenfor, mot Stormyrbekken. Det ble ved flere høve ymtet på at vegen burde bygges videre gjennom de utskiftede skogstykker og til kommunens skog ved Alketjern. Bestyreren for kommuneskogene fikk driftsstyret til å foreta en befaring av vegprosjektet og de kom da med sin innstilling i møtet den 23/6 1956. Samtidig var de intereserte setereiere innkalt og sammen med driftsstyret ble det satt opp følgende overenskomst:

Mellom Nes kommune og undertegnede setereiere på Buvann er det gjort slik overenskomst:

En stikk veg fra Buvassvegen til Slettan – 550 m. lang – bygges som skogsbilveg og kostnadene deles med ½ part på kommunen og ½ part på de undertegnede. Likedan gjøres med vedlikeholdet.

Skulle vegen bli å bygge videre fram til Valdreslibekken, går de undertegnede med på de samme vilkår som ovenfor nevnt, så langt de utskiftede skogstykker går.

Skulle det ikke bli enighet blandt setereierne om fordelingen av utgiftene til denne veg, velger disse 3 frivillige menn til å foreta fordelingen, som da skal være bindende.

Bærum 23/6 -56

En del setereiere                                                                              For Nes kommune

                                                                                                          Driftsstyret

  1. Brattested             H. Mylid     B. Andersen   K (?). Vesthei

Knut Engene

Ola Blingsmo Jr

Olav Thoresen

Ole Østenfor

Hans Haugen

 

Driftsstyret for kommuneskogene hadde denne konklusjonen ang. veganlegget Slettan – Valdreslibekken:

Vegen er selvsagt ønskelig – men vi kan ikke si at den er økonomisk forsvarlig å bygge, da tømret for det meste likevel må tas på traktor for å få det inntil vegen. Skulle det derimot knytte seg andre interesser til veg, bl.a. som gjennomgangsveg, stiller saken seg annerledes

Buvatn 23/6 -56

 

Vegprosjektet Slettan – Valdreslibekken var oppe i formannskapets møte den 3/8 1956.

Man besluttet her at vegen skulle bygges. Ordfører Kleven og Hans Berg ble bemyndiget til å forta det nødvendige i saken. Etter dette møtet hadde en kontakt med et buldoserfirma fra Bagn i Valdres. Disse kunne man ha blitt enige med, men det var bare spørsmål om de ville rekke arbeidet denne høsten. Etter en noe lang ventetid kom det beskjed om at dette firma ikke kunne ta på seg denne veg akkorden inneværende høst.

#

(Om denne håndskrevde rapporten / notatet inneholder flere sider er undertegnede ikke kjent med.  Jeg har 6 sider.  Notatet er en så nøyaktig avskrift, fra det håndskrevede, som mulig. Veien ble ferdig opparbeidet sommeren 1957.)

 

 

 

 

 

En fantastisk vinter

Etter en utrolig vinter har vi samlet en del bilder og stemninger fra
våre løypekjørere, skigåere og web-kameraer.

Se igjennom og frisk opp minnene.

 

Innkalling til årsmøte

Protokoll fra Årsmøtet 2018

Protokoll fra Årsmøtet 29. mars 2018 kan leses HER.

Hugarhaugrennet 2018 i vinterprakt

Tusen takk til arrangører og deltakere for vel gjennomført Hugarhaugrenn. Trygt loset i havn av Guilome og Julie med bistand fra gode hjelpere og festkomiteen. 156 deltakere er det nest høyeste noensinne. Kun overgått av 2016 med 171 deltakere.klikk på bildet over for å se flotte bilder fra arrangementet.