skilt2.jpg

Protokoll fra styremøte 7. feb. 2014

 

P R O T O K O L L

Styremøte

Buvasstølan sti- og løypelang

 

 

 

 

Møte:                         Fredag den 7. februar kl. 16.00

Sted:                           Nesbyen kro

Tid:                            kl. 16.00 til 18.00

 

Tilstede fra styret:  

Sjur Bidne (nestleder), Stein Erik Opheim og Osmund Ueland, Torodd Brenna (styreleder)

 

Ikke til stede:

Tomas Hansen

 

 

01/14 GODKJENNING AV INNKALLING

 

Vedtak:

Styret godkjente innkallingen.

 

02/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN

 

Vedtak

Styret godkjente dagsorden.

 

03/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. DESEMBER

 

Utkast til protokoll var sendt styrets medlemmer kort tid etter møte.

Der er ikke kommet inn kommentarer.

 

Vedtak:

Styret godkjente protokoll fra styremøte 12. desember

 

04/14 Oppfølging av søknadene til stiftelsene

Søknadene til Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen ble ikke innvilget i 2013, men styret ønsker å søke igjen høsten 2014. Møtes arrangeres med begge i god tid før søknadsfristen i september. Osmund og Tomas holder i dette.

 

Styrets kommentar:

 • Viktig med møter med begge i forkant av ny søknad.

Vedtak:

Nye søknader om investerings-/tiltaksstøtte sendes Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen september 2014. Styret ba om å bli holdt løpende orientert om utviklingen.

 

 

 

 

05/14  Møte med kommunen/NTN 7. februar – støtte til løypekjøring

Konklusjon fra møte som Osmund og Sjur hadde med ordfører, rådmann, daglig leder og styreleder i Nesbyen turist- og næringsservice (NTN) samme dag var (sitat fra omforent møtereferat):

 

”Buvasstølan sti- og løypelag søkte kommunen om et engangstilskudd på kr. 325.000,- i oktober 2013 som del finansiering til anskaffelse av en nyere løypemaskin. Behandling endte med at kommunen i sitt budsjett for 2014, avsatt inntil kr. 100.000,- som tilskudd for å sikre to gjennomgående løyper i kommunen, en på hver side av dalen (Eventyrløypa og ”Vassfaret løypa” – navnet på denne løypa er ikke fastsatt). Forutsetningen er at NTN klarer å skaffe tilsvarende finansiering fra kommunens innbyggere og næringsliv, og da vil totalt opp til kr. 200.000,- være tilgjengelig i 2014. NTN er i gang med sitt innsamlingsarbeid overfor husstandene, og vil også be næringslivet om å bidra.

Kommunen har bedt NTN administrere ordningen.

 

Konklusjon:

 • Som minimum vurderes det som realistisk at NTN får inn kr. 50.000,-, og kanskje så mye som kr. 100.000,- . Da vil midler til fordeling mellom de to gjennomgangsløyper være fra kr. 100.000,- til kr. 200.000,-
 • I fordelingen mellom Eventyrløypa og ”Vassfaret løypa”, så var der enighet om at fordelingen må være rettferdig , da kostnadene med å holde gjennomgangsløypene åpne er de samme uavhengig av folketall.
 • Ordfører minnes om at tilskuddet skal benyttes for de deler av de aktuelle gjennomgangsløyper som ikke inngår i de normale løyper som er angitt i de respektive foreningers løypekart. Det er altså ikke de totale gjennomgangsløyper som er gjenstand for tilskudds fordeling!
 • Buvasstølan sti- og løypelag håper at ordningen kan fortsette noen år, og legger til grunn av det blir en lik fordeling mellom de to løypene.
 • Buvasstølan sti- og løypelag vil samarbeide med Nes Østmark Sti & løypeforening, og lage en felles søknad og administrere fordelingen mellom berørte foreninger langs løypen.” Sitat slutt.

 

Styrets kommentarer:

 • Det er positivt av kommunen nå ønsker å bidra med midler til å sikre de to gjennomgangsløypene.
 • Osmund bør ta kontakt med Nes Østmark Sti & løypeforening v/ Knut Egil Hopland for å sikre god samordning i felles søknad om midler til NTN. Søknad bør sendes tidlig i mars.

 

Vedtak

Styret tar redegjørelsen rundt utviklingen i arbeidet med å få støtte fra kommunen/NTN til løypekjøring for kommunens to gjennomgangsløyper til etterretning.

 

06/14 Sponsorer – videre arbeid

Arbeidet mot sponsorer har allerede gitt 4 avtaler og til sammen kr. 60.000,- fordelt over to år.

Det er sendt konkrete avtaleforslag til 5 bedrifter, og disse kontaktes nå på ny med sikte på avtale.

 

Styrets kommentarer:

 • Viktig å søke å ha fått til flere sponsorbidrag før Årsmøte.
 • Viktig å synliggjøre for potensielle sponsorer det arbeidet som nå skjer i foreningen.

 

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til etterretning.

 

07/14  Verving av medlemmer

Pr dato har foreningen 58 medlemmer, og det er en fin utvikling. Målsettingen er i løpet av våren/året å få alle hytteeiere som medlemmer.

 

Styrets kommentar:

 • Viktig å gi god informasjon til de som enda ikke er medlemmer med sikte på medlemskap. Den utvikling som nå skjer i foreningen må kommuniseres med de.

 

Vedtak:

Styreleder kontakt de ca 40 hytteeierne som enda ikke har meldt seg inn som medlemmer, og anmoder de om å bli medlem.

 

08/14 Drift

Stein Erik tar ansvar for å logge inn våre skiløyper på GPS til 9. februar og overlevere løypene til kommunen, for innlegging på kommunale kart. Denne kartlegging blir grunnlaget for skiløypene som legges ut på våre nettsider, nettsiden til NTN, og på UT.no som DNT vil hjelpe oss med å legge ut.

Det web-kamera som har vært plasser på Søre, søkes nå flyttes til Randi S sin hytte på Valdresli. Sjur tar ansvaret for dette, som kan innebære en batterikostnad.

Løypekjøring skjer nå hver helg. Stein Erik legger ut info om dette på nettsiden og på Face book.

Styret diskutert forslag til Aksjebrev/Adelsbrev for de medlemmer som ønsker å bidra til foreningens investeringer. Tomas kommer med forslag på dette til neste styremøte. Medlemmene oppfordres til å sponse eks en benk/bord løsning langs stiene. Randi Runa og Osmund har bestemt seg for å sponse den siste ”sittestasjon før Vardefjell”, og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Medlemmene bør komme med forsalg til gode plasseringer. Navn på giverne graveres på egnet sted. Sittestasjoner utenfor kjøreveg, bør fortrinnsvis kjøres ut på snøen nå i vinter.

Informasjon om dette sende ut som Nyhetsbrev og på Face book i vinterferien.

Fakturering av sponsorbidrag fordeles nå på 2014 og 2015.

Stein Erik sjekker om vi kan få tilgang på nettsiden til skispor.no for å vise hvor løypemaskinen har kjørt.

 

Styrets kommentar:

 • Flere forhold bidrar til positiv utvikling i foreningen.

 

Vedtak:

Styret tar driftsorienteringen til etterretning.

Styret arbeider for å få finansiert og plassert ut 6-8 sittestasjoner i løpet av 2014.

09/13 Merking av stier og løyper i 2014 – søknad av 5.02.14 til kommunen, og møte med kommunen, NTN og DNT 7. februar.

Osmund gjennomgikk det møte han og Sjur hadde med ordfører, rådmann, styreleder og daglig leder I NTN og fylkeskoordinator for DNT Buskerud tidligere på dagen. Omforent referat siteres:

 

”Etter dialog med kommunen fra høsten 2013, har det vært kommunisert mulighet for Buvasstølan sti- og løypelag til å få tak i offentlige midler til skilting av stier og løyper, forutsatt det ble gjort etter nasjonal standard.

Kommunen oppga Torunn Bekkjeseth som saksbehandler, og hun har gjort foreningen oppmerksom på skiltprosjektet som Gjensidigestiftelsen og Buskerud fylkeskommune finansierer i 2013, 14 og 15. Søknadsfristen for 2014 var den 7. februar. Ordningen er slik at søknad sendes kommunen, og kommunen må garantere for 25 % av søknadsbeløpet for at midlene fra fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen skal kunne stilles til disposisjon. Som premiss ligger at DNTs Merkehandbok skal følges, og Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunen skal også ha inn sin log inn på forsiden av infotavler som inngår i skilt planen.

Buvasstølan sti- og løypelag søkte  den 5. februar 2014, det nasjonale turskiltprosjektet       v/ kommunen/fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen om kr. 119.000,- til en komplett skiltplan for området Buvatn – Vardefjell.

Konklusjoner:

 • Kommunen bekreftet i møte at Nes kommune har godkjent søknaden og garantert for 25 % av omsøkt beløp på kr. 119.000,-. Søknaden sende til fylkeskommunen for sluttbehandling. DNTs erfaring med dette prosjekt er at når kommunen har godkjent sin del, så blir resten av søknaden innvilget.
 • Den norsk turistforening DNT, bekreftet  I møte at de vil stille sin faglige ekspertise til disposisjon for Buvasstølan sti- og løypelag slik at alt blir gjort etter Merkeboka, og de vil gjennomføre et merke kurs for den gruppen som foreningen plukker ut til å gjennomføre prosjektet. DNT bekreftet at når stiene og løypene er GPS kjørt/gått, vil de bistå med å få lagt disse ut på det offentlige kartnett på UT.no.
 • Buvasstølan sti- og løypelag ønsker å få bruke DNTs røde T på skiltene, ut fra at dette gir et kvalitetsstempel, og DNT står bak Merkehandboken. DNT vil se på det og melde tilbake de nærmeste dagene.
 • Skiltprogrammet vil bli gjennomført I 2014.
 • Fra Ordfører,  styreleder og daglig leder I NTN og DNT ble et uttrykt stor positivitet til at Buvasstølan sti- og løypelag gjennomfører dette, og de ser frem til at prosjektet kan brukes som et pionerprosjekt for å vinne erfaring til andre tilsvarende prosjekter i kommunen. Et godt bidrag til økt og trygg ferdsel i fjellet.
 • Buvasstølan sti- og løypelag vil invitere ordfører til å åpne skiltingen høsten 2014.
 • Enighet i møte om at det er ønskelig at Nes Østmark Sti & løypeforening, Liermarka vel, og Thoen marka hyttevelforening, gjennomfører en tilsvarende merking av stier og løyper i 2015. Søknadsfristen vil være 7. februar 2015. Buvasstølan sti- og løypelag vil være en pådriver overfor disse tre foreningen, og gi de råd og hjelp med sikte på å få til en helhetlig skilting i området.” Sitat slutt.

 

Styrets kommentar:

 • Det er veldig positivt for at kommunen, NTN og DNT støtter foreningens arbeid med skilting, og at vi blir et pilotprosjekt i kommunen i dette.
 • Viktig å søke å få til et samarbeid med grunneiere og fiskeforeningen rundt dette. Torodd sjekker muligheten gjennom Leif Lie. Roar Sandbekk kontaktes også.
 • Foreningen bør finne en person som kan være prosjektleder for dette prosjekt. Styreleder kontakter en aktuell person og melder tilbake til Osmund.

 

Vedtak:

Styret er svært fornøyd med utvikling i skiltprosjektet og vil finne egen prosjektleder til dette.

 

10/14 Forberedelser til årsmøte

          Følgende står i vedtektene:

 

            – Innkalling minst en måned før – søker å få til samme tid og sted som veilaget

            – Behandling av Årsmelding

            – Behandling av foreningens regnskap i revidert stand

            – Behandling av innkomne forsalg (eksempel på aktuelle saker å melde inn):

 • Opprettelse av tre komiteer: Hugarhaugrennet – Skilting av stier og løyper – Arrangement – et par ganger i året (ref Langevatn i år)
 • Tanker om finansiering av nyere løypemaskin gjennom ulike tiltak

            – Fastsette kontingent

            – Vedta foreningens budsjett

            – Velge:

 • Leder og nestleder
 • Styremedlemmer
 • Revisor
 • Valgkomite på 3 personer

 

Styrets kommentar:

 • Viktig å søke å få til et styre med mangfold, kvinner og menn, yngre og eldre.
 • Viktig å sikre god samordning mellom veilaget og Buvasstølan sti- og løypelag, og et par styremedlemmer bør sitte i begge styrene.
 • Viktig at styremedlemmene har tid og interesse for å gjøre en jobb for foreningen.

 

Vedtak:

Styret bruker styremøte den 22. februar til å forberede årsmøte. Årsmøte legges til Engene Fjellstue Skjærtorsdag eller Landfredag i kveldinga. Osmund tar kontakt med styreleder i veilaget med sikte på å kunne ha begge møter samtidig på samme sted.

Styreleder lager til styremøte 22. februar forslag til årsregnskap og årsberetning 2013, samt budsjettforslag for 2014.

 

11/14  Eventuelt

 1. Neste styremøte avholdes lørdag 22. februar kl. 15.00 på Buvatn, med hovedvekt på å forberede årsmøte godt.
 2. Enighet om at Osmund sender ut en aksjonsliste etter møte som viser hvilke oppgaver den enkelte i styret har tatt på seg til neste møte.

 

Der forelå ingen andre saker til behandling under eventuelt.

 

Nes, den 7. februar 2014.

 

Torodd Brenna                       Sjur Bidne

                                                 

Osmund Ueland                  Tomas Hansen  

                       Stein Erik Opheim                            

  

 

skilt1.jpg

Skilting av våre stier og løyper vil bli et pilotprosjekt i Nes kommune!

Skilting av våre stier og løyper vil bli et pilotprosjekt i Nes kommune!

Ordfører er invitert til åpningen til høsten!

 

Samtlige stier og løyper innenfor ”vårt  område” blir i løpet av året skiltet etter Merkehandboken til Den norsk turistforening DNT.

 

DNT sier ja til bruk av deres røde T på skiltene under forutsetning av at vi arbeider for en gjennomgående skilting fra Vassfaret til Golsfjellet!

 

Dette ble klart etter møte med ordfører og rådmann i Nes kommune fredag 7. februar. På møte deltok også daglig leder og styreleder i NTN – Nesbyen turist- og næringsservice, og fylkesrepresentanten for DNT.      

Fra styret  i Buvasstølan sti- og løypelag, deltok Osmund og Sjur.

 

Kommunen har  nå godkjent vår søknad til Gjensidigestiftelsen og Buskerud fylkeskommune på vel kr. 100.000,- til innkjøp av skilt og informasjonstavler. Kommunen har garantert for sin andel på 25 %, og fylket og Gjensidigestiftelsen har avsatt et betydelig beløp til slikt arbeid i 2014 og 2015. Det regnes som ganske sikkert at søknaden, med kommunens godkjenning, vil bli innvilget.

 

Selv må vi stå for dugnadsarbeidet med å lage skiltplan, bestille og sette ut skilt og tavler.

I møte I rådhuset på fredag, ble det også etablert et faglig samarbeid med DNT, hvor de vil gjennomføre et helgekurs for noen utvalgte hos oss, som så kan gå opp stiene med GPS, og lage den endelige planen.

 

Våre skiløyper er nå oppkjørt med GPS, og om kort tid vil de være lagt inn i NTN turoversikt på deres nettside, og samtidig lagt ut på det nasjonale kartverk gjennom UT.no. og på våre nettsider.

 

Vi har lover kommunen og NTN å være en pådriver overfor naboforeninger for at de, etter visning av vår skilting til høsten, vil søke om midler I 2015, og gjøre tilsvarende skilting. Da blir det en sammenhengende skilting for økt og trygg ferdsel i fjellet.

 

Ordfører Tor Oscar Marcussen i Nes kommune, og daglig leder  Solveig Hjallen i Nesbyen turist- og næringsservice, roser vårt arbeid, og ser frem til at dette vil spre seg over hele kommunen.

 

En viktig milepel for foreningens arbeid er nådd!