2014-05-26 20.07.02.jpg

De 4 hyttevel-/foreningene på østsiden er enige om felles målsetting og samarbeid!

De 4 hyttevel-/foreningene på østsiden er enige om felles målsetting og samarbeid!

Dette ble klart da de 4 styrelederne, Erik Engebretsen Nes Østmark sti & løypeforening, Erik B. Lund Thoenmarka hyttevelforening, Harald Bjørgo Liemarka vel og Osmund Ueland Buvasstølan sti- og løypelag, møttes 26. mai. 

Bilde: Osmund og Harald i sofa, Erik B til venstre i bilde, og Erik E til høyre

Les oppsummeringen fra møte under.

 

 

 

De 4 hyttevel-/foreningene på østsiden er enige om felles målsetting og samarbeid!

 

Dette ble klart da de 4 styrelederne, Erik Engebretsen Nes Østmark sti & løypeforening, Erik B. Lund Thoenmarka hyttevelforening, Harald Bjørgo Liemarka vel og Osmund Ueland Buvasstølan sti- og løypelag, møttes 26. mai.

 

Hovedtrekkene i målsetting og samarbeid er:

 

 1. Merking av lokale stier og løyper etter DNTs Merkehandbok
 1. Nes østmark, Liemarka og Thoenmarka er innstilt på å søke midler innen 15. februar 2015 fra Nes kommune, Buskerud fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen til merking av stier og løyper i eget område. BSLL har fått slike midler, og er i gang med sitt prosjekt, et pilotprosjekt i kommunen. Ordfører er invitert til å åpne prosjektet 4. oktober, og styrelederne i naboforeningen inviteres til åpningen.
 2. BSLL tilbyr seg å hjelpe naboforeningene med sine søknader om midler til merking i 2015.

 

 1. Merking og navnsetting av gjennomgangssti fra Vassfaret til Golsfjellet  – Vassfarstien etter initiativ fra, og i regi av DNT
 1. Enighet om at stien kan hete Vassfarstien. BSLL tar ansvaret for merking av stien i samarbeid med Nes Østmark. Det må klarlegges med Ringerike turistforening, hvor merkingen starter og hvor den går.

 

 1. Etablering, navnsetting og merking av gjennomgangsløypa  – Eventyrløypa
 1. Enighet om at Eventyrløypa skal i drift fra sesongen 2014/2015, forutsatt bidrag fra kommunen
 2. Løypa kan hete Eventyrløypa, med Trolløypa som reservenavn. Merking av hovedpunktene I løypa inngår i de enkelte merkeprosjekt. BSLL planlegger helheten.
 3. Sommeren 2014 må det klarlegge hvor løypa skal gå, den må GPS merkes (også hvor den ender i Flå). BSLL tar initiativ.
 4. Dugnad for å klargjøre traseen for løypekjøring sesongen 2014/2015 må planlegges og organiseres til sommeren 2014. BSLL tar ansvar for traseen ned fra Mompedals løypa mot Langevatn fra nord. Er der andre partier som må bearbeides  for å kunne kjøre med løypemaskin, må dette klarlegges og utbedres av de respektive foreninger. Traseen forberedes for løypemaskin.

 

 1. Anskaffelse og utnyttelse av nyere løypemaskin

BSLL er i gang med å søke finansiering for en nyere løypemaskin. Årsaken til dette er:

– dagens maskin har en høy risiko for større påkostninger til vedlikehold

– en nyere maskin vil frese sporene til en vesentlig høyere kvalitet enn dagens maskin

– en nyere maskin vil gi førerne mer tilfredsstillende arbeidsforhold

– en nyere maskin vil også være nødvendig for BSLL for å kunne ta på seg å kjøre ”Eventyrløypa”  over eget område, alternativ større deler, eller hele Eventyrløypa, i tillegg til  eget løypenett.

BSLL sin finansieringsplan ble gjennomgått, og her var årlig bidrag fra kommunen og evt støtte fra naboforeningen tatt inn som mulige inntektskilder dersom BSLL kjører hele Eventyrløypa.

 

Enighet om:

 1. Ansvaret for å kjøre Eventyrløypa kan, dersom BSLL kjøper en nyere løypemaskin, legges til BSLL, eller være en naturlig deling av strekningen mellom to eller flere maskiner. Dette må avklares nærmere.
 2. En løypemaskin som kjører hele Eventyrløypa krever god samordning med de som kjører lokal løyper.
 3. Kommer det full uttelling fra kommunen på søknaden om kr. 100.000,- hver år i 4 år, blir det trolig ikke nødvendig for foreningen å bidra ekstra til driften. Blir tilskuddet mindre, vil det kunne bli nødvendig.
 4. Ansvaret for kjøringen av Eventyrløypa, avgjør hvordan et bidrag fra kommunen fordeles mellom de 4 foreningene.
 5. Enighet om å snarest få frem et kart som viser Eventyrløypa over områdene til hver forening. Nes Østmark tar ansvaret for det.

 

 1. Sponsorsamarbeid

Enighet om å søke å samordne deler av sponsorarbeidet som kan gå mot bedrifter som ønsker å bidra til et løft for østsiden. Da vil evt midler gå til å sikre driften av Eventyrløypa.

 

 1. Samarbeid med kommunen og NTN

Enighet om at østsiden nå i tilstrekkelig grad har markert uenigheten rund skjevfordeling  av midler til de to gjennomgangsløypene for sesongen 2013/2014.

Nå er det viktig med samarbeid fremover for å få til et løft for østsiden.

Søknad om kr 100.000,- hvert år i perioden 2015 tom 2018 til drift av Eventyrløypa, ble sendt inn 16. mai, og er nå inne i kommunens budsjettprosess.

 

Enighet om at BSLL opptrer på vegne av østsidens 4 foreninger i dialogen med kommunen og potensielle sponsorer som ønsker å bidra til et løft for østsiden.

 

BSLL er medlem av NTN, og vil opptre på vegne av østsiden der.

NTN må påvirkes til å presenterer østsiden helhetlig og på en balansert måte på sine nettsider og I trykksaker

Kommunens årlige møte med alle Hyttevel i Nes kommune er en viktig møteplass for østsidens 4 foreninger.

BSLL søker å klarlegge med kommunen når neste møte er.

 

 1. Samarbeidet mellom østsidens 4 foreninger

Enighet om at samarbeidet mellom foreningene på østsiden utvikles.  Et til to møter i året kan være hensiktsmessig. Nest møte planlegges i tilknytning til kommunens årlige møte med hyttevellene til høsten. BSLL holder inntil videre i samarbeidet, en oppgave som på sikt kan rullere.

 

Oslo, den 27. mai 2014.

 

Osmund Ueland       Erik Engebretsen     Erik B. Lund       Harald Bjørgo