Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte 13. april 2017

Innkalling til årsmøte 13.april 2017 i pdf

Til alle hytteeiere i Buvasstølan sti og løypelag Buvatn, 6. mars 2017.

Innkalling til årsmøte/sosialt samvær Skjærtorsdag den 13. april, kl. 14.00 på Engene fjellstue.
Årsmøte avvikles sammen med Veilagets årsmøte, og startet kl. 14.00.
Etter årsmøtene er ferdig, blir det enkel servering av kaffe og kaker.

Årsmøte skal behandle:
1. Årsmelding
2. Foreningens regnskap i revidert stand
3. Behandling av nye tiltak:
• Finansieringsplan for foreningen de nærmeste år
• Investeringer 2017
• Evt forslag som kommer inn senest to uker før årsmøte
4. Fastsette kontingent – kr. 1000,- for 2018.
5. Vedta foreningens budsjett for 2017 – drift og investeringer
6. Valg
a) leder for et år (Osmund Ueland har meddelt valgkomiteen at han går ut av styret)
b) nestleder for to år
c) styremedlemmer som er på valg for 2 år
d) revisor
e) valgkomite på 3 personer
7. Eventuelt
Andre forslag som ønskes behandlet på årsmøte, sendes styret senest to uker før møte. Sendes på epost til post@buvatn.no, eller varsles til styreleder på mobil 41656001.
Styret vil lage saksfremlegg og Årsmelding, og legge de ut på nettsiden senest 10 dager før Årsmøte. Varsel vil bli sendt når dette gjøres.
Årsmeldingen vil bli lagt i posten innen 24. mars sammen med to eksemplar av vår nye kart over Nes Østmark.
Styret vedlegger også en oversikt på oppgaver i foreningen fremover, og oppfordrer hytteeierne til å melde tilbake hvor de kunne tenke seg å bidra – Se vedlegg: ”Kan du tenkte deg å bidra”?
Styret oppfordrer alle medlemmer til å sende inn til post@buvatn.no den epostadresse og det mobil nr som medlemmet ønsker å motta informasjon fra foreningen på. Det vil spare foreningen for kostnader og gi enda bedre informasjon.

Vennlig hilsen
Buvasstølan sti- og løypelag
Osmund Ueland
Styreleder, sign.

Vedlegg: ”Kan du tenke deg å bidra”?

Buvasstølan sti- og løypelag | Haslevegen 11, 3550 Gol | tlf: 416 56 001 | www.buvatn.no | post@buvatn.no | orgnr: 912 352 757 | bank: 2351.74.43700

KAN DU TENKE DEG Å BIDRA ?
Buvasstølan sti- og løypelag har de siste årene lagt ned en stor innsats med mye dugnad og store investeringer. Flotte løyper og stier, løypemaskin, servicebygg, Buvatn brygge, web-kameraer og nettsider. Vi skal fortsatt utvikle området og gjennomføre nye prosjekter og anlegg. Men etter hvert vil nå mesteparten av innsatsen vår rette seg mot drift og vedlikehold av det vi har etablert. Til dette trenger vi frivillige som ønsker å bidra. Vi ser for oss at det etablere mindre grupper/eller komitéer som får ansvar for løpende drift av sine områder. Vi ønsker også å fordele ansvar for disse områdene blant styrets medlemmer
Dersom du kunne tenke deg å bidra på ett eller flere av områdene som er listet opp under, ville det være fint om du sendte en melding til post@buvatn.no GRUPPE: Oppgaver:
Festkomité
Organisere fester og andre sosiale tilstelninger. F.eks. grillfest Buvatn brygge (med kulturinnslag, notfiske etc.), høstfest med dans … (I tilknytning til dugnadene?)
Skilting og rydding
Skilting av stier og skiløyper. Vedlikehold rydding av vegetasjon. Informasjonstavler i hele BSLL sitt område. Årlig gjennomgang og supplering. Oppdatering av kart ved behov. Samarbeid med naboforeninger om skilting.
Løypekjøring, løypemaskin og servicebygg
Løypekjøring, organisere løypekjøring, vedlikehold og service av løypemaskin, vedlikehold av servicebygg, informasjon på hjemmeside og face book om løypeforhold ved behov (når det er tvil om det blir kjørt)
Buvatn brygge
Organisere jevnlig tilsyn og rengjøring av do, rydding av området, tilsyn med båter og brygge, sette ut og ta opp brygge og båter (fast innslag i dugnad vår og høst).
Dugnad og anlegg
Planlegge og organisere dugnader vår og høst i samråd med andre grupper. Gjennomføre nye «anlegg» (opparbeiding av nye stier/veier, benker/bord, gapahuker osv.)
Hugarhaugrennet
Organisere og videreutvikle Hugarhaugrennet, inkludert premiering og loddsalg, akekonkurranse og andre konkurranser
Informasjon
Holde vedlike/oppdatere hjemmeside og face book. Legge ut informasjon i samråd med styret og komitéer.
Løpende kontakt med øvrige foreninger i Nes Østmark for å få ut informasjon av felles interesse.
Lage Nyhetsbrev til BSLL sitt nettverk, samarbeidspartnere og næringsliv.
WEB kameraer
Sjekke at kameraene fungerer etter hensikten, holde vedlike batterier og kasser.
Administrasjon
Kontaktperson for salg av kart. Følge med på når der er mulighet for å søke om ekstern finansiering, lage søknader mm.
Styret i BSLL, 6. mars 2017.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *