Nes kommune gir kr. 75.000,- i støtte til prosjektet ”Et løft for Nes Østmark” i 2015.

Nes kommune gir kr. 75.000,- i støtte til prosjektet ”Et løft for Nes Østmark” i 2015.

Det vedtok Kommunestyret den 12. mai.

”Et jækla bra stykke arbeide og Et løft for Nes kommune” sa varaordfører Kjell Ålien under debatten.

”Dette løft for Nes er utgifter til inntekts ervervelse. Kommunen har tomter i området og dette betyr verdistigning, økte opplevelse og bedre folkehelse”, avsluttet Ålien.

 

Det var Høyre som nå fremmet saken (revidert søknad) fra Nes Østmark, etter at søknaden av mai 2014, ikke fikk støtte da Ap da tok den opp i Formannskapet.

 

Høyres saksordfører Endre Storhaug, fremhevet i sitt hovedinnlegg at BSLL og Nes Østmark arbeidet eksemplarisk:  stor dugnadsinnsats og stor oppslutning om foreningen, betydelig egen økonomisk innsats gjennom årskontingent og kjøp av Andelsebrev til investeringer, flinke til å få næringslivet med som støttespillere og flinke til å utnytte eksterne finansieringskilder.

Søknaden og initiativet til Nes Østmark er veldig bra, og kommunen ser frem til å få flere slike engasjement og søknader”, sa Storhaug.

 

Alle partiene var svært positive til det som Nes Østmark.  ”Jeg har sjelden hadde hørt så mye positiv om en sak som denne”, sa Reidun Brusletten fra KrF. Men Sp, Bygdelista og KrF, foreslo å utsette saken og se den  sammenheng med resten av kommunen i budsjettet for 2016. Det forslaget falt, og positivt vedtak ble fattet.

 

Styreleder Osmund Ueland i Buvasstølan sti og løypelag, som også representerer Nes Østmark overfor kommunen, hørte på debattet I kommunestyresalen i går.

 

”Stor takk til Nes kommune for at Nes Østmark nå sette på kartet. Vi skal vise at dette var en svært god investering, også for kommunen”, sier Ueland i en kommentar.

 

Fra saksfremlegget til kommunestyret:

”Buvasstølan sti- og løypelag (BSLL) har på vegne av de 4 hytteforeningene i Nes Østmark fremmet en søknad om et økonomisk tilskudd fra Nes kommune på kr. 75.000,- for årene 2015 og 2016, samt et tilskudd på kr. 50.000,- for årene 2017 og 2018. Til sammen søkes det om tilskudd på kr. 250.000,-. Tilskuddet er ment å være en del av finansieringen av prosjektet «Et løft for Nes Østmark».

I mai 2014 mottok kommunen en søknad fra prosjektet på et årlig tilskudd på kr. 100.000,- det enkelte år i perioden 2015 til og med 2018. Denne søknaden lå ved under budsjettbehandlingen for 2015, men ble ikke prioritert høyt nok til å innvilges tilskudd. Søknaden er nå justert ned i forhold til forrige søknad med til sammen kr. 150.000,-. Hytteforeningene er opptatt av å få på plass en økonomisk forutsigbarhet i form av et tilskudd over 4 år, slik at de kan gå videre i planene for Nes Østmark.

De 4 hytteforeningene har i fellesskap tatt initiativ til en opprusting av sti- og løypenettet i Nes Østmark, og har så langt lagt ned en betydelig dugnadsinnsats til rydding og merking av stier.

 

Med støtte fra Nes kommune, Buskerud fylke og Gjensidigestiftelsen er det gjennomført skilting etter nasjonal standard.

Målet for prosjektet er at «Nes Østmark i 2018 skal ha en attraktiv gjennomgående Eventyrløype, attraktiv gjennomgående Vassfarsti, overnattingstilbud i ubetjent DNT hytte på Bekkjeset, samlet presentasjon av Nes Østmark sine tilbud i egen, kommunens og NTNs kanaler, årlige felles aktiviteter/arrangementer, samlet økt attraksjonskraft for Nes Østmark og Nes kommune, og økt verdi for hytteeierne».

Utviklingen som har funnet sted er i tråd med statuttene til Gjensidigestiftelsen, som har bidratt med et tilskudd på kr. 160.000,-. Dette bidraget er noe av årsaken til det reduserte støttebehovet fra kommunens side.

Den gjennomgående Eventyrløypa på 23 km holdes åpen gjennom vinteren og er stukket ut og ryddet i 4,5 meters bredde fra grensen til Gol (Bekkjeset) og til Fisketjern. Så langt er halve strekningen ferdig ryddet. I løpet av 2015 vil hele traseen være ryddet og videreutviklet gjennom fjerning av stier, røtter og planering slik at det blir mer skånsom kjøring for løypemaskin.

Høsten 2014 ble det anskaffet en nyere løypemaskin til kr. 500.000,-. Denne er finansiert gjennom innsamlede midler.

Bakgrunnen for søknaden er at selv med en fortsatt massiv dugnadsinnsats, står BSLL/Nes Østmark overfor betydelige kostnader de nærmeste år for å få gjennomføre ”Et løft for Nes Østmark”. Eksempel på eksterne kostnadselementer:

  • Diesel og flere dagers maskinleie (redusert pris) for flere gravemaskiner for planering av Eventyrløypa (fjerning av stein og røtter med mer).
  • Materialinnkjøp for broer over bekker for Eventyrløypa og Vassfarstien.
  • Noe oppgradering av overnattingshytte, og hytteleie på Bekkjeset for å kunne tilby overnatting for de som går fra Fønhus-koia til Gol og motsatt (i samarbeid med DNT). Få hytta inn i DNT katalogen.
  • Etablering av serviceanlegg for å kunne ta godt vare på, og huse den nyere løypemaskinen som er anskaffet (løsning må også avklares med kommunen).
  • Fornyelse av løypemaskin for å komme opp på forsvarlig fremtidig driftsnivå.
  • En viss ekstra betaling av maskinkjører i en etableringsfase. Utvikling av informasjonsmateriell og markedsføring av nye tilbud i Nes Østmark.
  • Utvikle kartmateriell for sommer og vintertilbudene, og gjøre de lett tilgjengelig.
  • Arrangementskostnader i tilknytning til nye tilbud.

I utformingen av alle tilbud i Nes Østmark, vektlegges at de skal favne hele familien, og være tilpasset ulike krav og behov. ”

For nærmere informasjon:

Styreleder Osmund Ueland, Buvasstølan sti og løypelag, på vegne av Nes Østmark

Mobil: 41656001   se også www.buvatn.no